skip to Main Content

Descripción

Mantense o trazado existente delimitado polas vivendas, renovando o pavimento e colocando unhas plataformas mecánicas no bulevar central. Tanto en beirarrúas como en bulevar, plantarase abundante vexetación, así como se vai instalar unha cuberta metálica provista dun peche de vidro no paseo central.

Executaranse foxos para o soterramento dos servizos afectados, e o deseño da rede de pluviais, para realizar unha rede separativa de saneamento.

Para elo demólese o pavimento existente na maior parte do ámbito e volverase a pavimentar a calzada e as beirarrúas. Estas beirarrúas van estar provistas de baldosa de formigón de dimensións 1,20×0,40 m. Desde o comezo ao final do ámbito renóvase a rede de abastecemento, a rede de iluminado con novas luminarias, a rede de saneamento e realizarase unha rede separativa de pluviais.

Desprazarase a rede de telecomunicacións e a rede de electricidade existente, que se ve afectada pola instalación das plataformas mecánicas.

Mellorando a Cidade

0m2
máis de superficie
verde
0
árbores
0m
de desnivel
salvado
Icon Pavimento

Pavimentación

Mantéñense as cotas e pendentes actuais do terreo, so variando a cota da calzada en zonas onde se eleva ata poñela á cota da beirarrúa existente.

Nas interseccións elévase o pavimento á cota das beirarrúas para facilitar e priorizar a mobilidade peonil fronte á dos vehículos.

Icon Estructura

Estructura

Para a colocación das plataformas mecánicas, vaise realizar unha estrutura de muros e soleira de formigón para apoiar a plataforma.

No bulevar disponse dunha estrutura cuberta mediante unha estrutura metálica de diferentes cores. Este elemento de cubrición ten un peche superior e lateral na zona das plataformas a base de vidros.

Icon Agua

Abastecemento de auga e rede de rego

Levarase a cabo a renovación íntegra da rede de abastecemento actual que descorre por ambas marxes da Gran Vía, por unha nova rede de fundición dúctil Ø150mm e Ø200mm.

Renovando do mesmo xeito tódalas acometidas domiciliarias, así como aqueles elementos auxiliares como bocas de rego, pozos de rexistro, desaugues, hidrantes…

Icon Saneamiento

Saneamento de augas residuais e pluviais

Está proxectado a renovación íntegra dos colectores secundarios de saneamento de fecais das beirarrúas, e a renovación completa de todas as acometidas que recollen.

A rede de saneamento de pluviais é unitaria, coa nova actuación realizarase un sistema separativo realizando unha nova rede de pluviais.

Icon Alimbrado

Iluminación

Retíranse as luminarias e as canalizacións de iluminado existentes no ámbito de actuación, mantendo a ubicación dos cadros de mando e colocando unha nova canalización, luminarias e cadros de mando.

Icon Telecomunicaciones

Rede de telecomunicacións

Contémplase a desviación da canalización de telecomunicacións que decorre polo bulevar central.

Icon Energia Electrica

Enerxía eléctrica

A canalización eléctrica existente polo bulevar central modifícase por interferir coas ramplas mecánicas proxectadas.

Icon Riego

Rede de rego

Substitúese a actual rede de rego por unha nova rede, xa que se cambia a distribución actual das zonas verdes.

Sinalización e rede semafórica

Realizarase unha nova sinalización horizontal e vertical acorde coa actuación. Nas interseccións na columna da iluminaria colócanse sinalización das distintas rúas.

Icon Mobiliario

Mobiliario urbano, zonas verdes e arborado

Plantación de novas especies vexetais, diferenciando varias tipoloxías de arborizado, conseguindo unha uniformidade en toda a área e unha singularización nas interseccións.

Proxéctanse novas zonas verdes cunha superficie total aproximada de 835 m2, aumentando ditas zonas nuns 305 m2 con respecto ás existentes, as cales teñen unha superficie aproximada de 530 m2.

Mantense o número de colectores existentes, creándose un espazo para a ubicación dos mesmos.

Back To Top